Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka tvrtke Marketing odjel d.o.o.

Uprava tvrke MARKETING ODJEL d.o.o. izjavljuje 01.01.2020. sljedeće:

Članak 1. - Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Marketing odjel d.o.o. (dalje: Izjava) odnosi se usluge koje pruža Marketing odjel d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 34, OIB: 70365987728 (u daljnjem tekstu: Pružatelj). U slučaju nesklada, ova Izjava će imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka, a koje se nalaze u drugim obvezujućim uvjetima izdanim od strane Pružatelja.

Korištenjem usluga Pružatelja povjeravate Pružatelju svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikuplja Pružatelj, na koji ih način obrađuje te u koje ih svrhe upotrebljava, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Na neke usluge Pružatelja koje imaju zasebna pravila o privatnosti definirana u sklopu same usluge ova se Izjava ne primjenjuje.

 1. Za obradu podataka odgovoran je:

 2. Ako za obradu Vaših osobnih podataka Pružatelj koristi vanjske pružatelje usluga, smatra se da je to obrada (osobnih podataka) po nalogu. I u tom slučaju Pružatelj je odgovoran za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Za obradu Vaših osobnih podataka Pružatelj može angažirati pružatelje usluga iz zemalja koje su izvan EU-a.

To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako je Pružatelj s drugim pružateljem usluga ugovorio primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Članak 2. - Vrste osobnih podataka

Pružatelj upotrebljava sljedeće osobne podatke:

 1. Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju te o Vašem bonitetu,
 2. ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci koji su posebno osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju,
 3. sadržaj Vaše komunikacije s nama, kao i identifikaciju osobe s kojom je komunikacija ostvarena,
 4. podatke o korištenju usluga Pružatelja i njihovim sadržajima: npr. vrijeme primopredaje prilikom početka i kraja korištenja, način korištenja, vrijeme promjene, korištenje dodatnih usluga,
 5. mjerne podatke prikupljene s pripadajućih brojila: npr. mjerenje i identifikacija brojila struje, 
 6. podatke o Vašim navikama korištenja usluge: npr. korištenje usluga trećih strana,
 7. podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića. Bitno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku i da će Pružatelj koristiti podatke dobivene putem kolačića samo na temelju Vaše privole.

Obrada podataka po svim točkama ovog članka ove Izjave nužna je za zaključenje ugovora s Pružateljem ili ispunjenje zaključenog ugovora. Ako Pružatelju ne dostavite te podatke, neće biti u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti će moći s Vama zaključiti ugovor.

Članak 3. - Razdoblje čuvanja

Vaše temeljne osobne podatke, kao i mjerne podatke prikupljene s pripadajućih brojila, Pružatelj zadržava 12 mjeseci po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije do isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Pružatelj ne briše Vaše podatke:

 • ako su potrebni za obračun troškova pruženih usluga, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s zakonskim aktima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi,
 • u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja,
 • ako je uložen prigovor u roku, sve do konačnog dovršetka postupka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

  Podatke o uslugama Pružatelj čuva u skladu sa zakonom, odnosno briše ih čim njihova obrada više nije potrebna za izvršenje usluga.

  Podatke o Vašim navikama korištenja usluga općenito Pružatelj čuva tijekom trajanja Vašeg ugovornog odnosa s Pružateljem, odnosno do trenutka Vašeg povlačenja privole za njihovu obradu.

  Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju odnosno učine neimenovanima. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci koji omogućavaju povezivanje sa identitetom neke fizičke osobe.

  Članak 4. - Načini i svrhe obrade osobnih podataka

  Kod obrade Vaših osobnih podataka Pružatelj dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu, npr. kako bi Pružatelj stalno unaprjeđivao poslovanje, kako bi kontakt s Vama bio osobniji te kako bi Pružatelj svoju ponudu što više prilagodio Vašim navikama ili pak za ocjenu boniteta. Takve procese Pružatelj naziva profiliranjem te se kao takvi spominju u daljnjem tekstu.

  Također, Pružatelj radi obradu i analizu podataka o svojim klijentima koji se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom.

  Sve vrste Vaših osobnih podataka Pružatelj obrađuje u sljedeće svrhe:

  a) Realizacija ugovora

  Osobne podatke Pružatelj obrađuje u svrhu pružanja i obračuna elektroničkih komunikacijskih usluga u skladu s važećim zakonskim aktima (npr. zapisi o razgovoru sa službom za korisnike ili druga Vaša komunikacija s Pružateljem omogućuju rješavanje Vaših prigovora). Upotrebljavaju se za realizaciju ugovora te uvrštenje u bazu Pružatelja. Vaše osobne podatke Pružatelj obrađujemo kod Vaših upita u skladu s važećim zakonskim propisima, kao i radi obavještavanja koja je Pružatelj dužan vršiti prema važećim propisima (npr. slanja podsjetnika za plaćanje usluga, račune u digitalnom obliku). U svrhu realizacije ugovora Pružatelj Vam se može obratiti putem podataka za kontakt koje ste dali Pružatelju.

  b) Otkrivanje zlouporaba i prepoznavanje grešaka

  Vaše osobne podatke Pružatelj obrađuje interno, radi prepoznavanja i otklanjanja problema kod usluga, te radi razotkrivanja prijevara i zlouporaba. Isto tako, Vaše osobne podatke Pružatelj upotrebljava i kod planiranja i optimiziranja usluge. 

  c) Provjera boniteta unutar Pružatelja i naplata potraživanja

  Prije zaključenja ugovora i tijekom postojećeg ugovornog odnosa s Vama, Pružatelj kao trgovačko društvo ima opravdan interes saznati više o bonitetu svojih (budućih) korisnika. Ako Pružatelj Vaše osobne podatke pohrani već prilikom ranijega ugovornog odnosa s Vama (a još uvijek ih čuva u skladu s važećim propisima i ovom Izjavom), mogu se upotrebljavati za ocjenu boniteta u slučaju da želite zaključiti novi ugovor s Pružateljem.

  U tom slučaju riječ je o profiliranju u smislu ove Izjave. Ako je Vaš bonitet nizak ili Pružatelj ne može dobiti podatke o Vašem bonitetu, Pružatelj može odbiti sklapanje ugovora ili zatražiti dodatna sredstva osiguranja ili Vam ponuditi treže rješenje. Ako imate prigovor u vezi s procjenom boniteta, možete ga osporiti u bilo kojem trenutku i iznijeti svoje gledište. Za navedeno možete iskoristiti podatke za kontakt koji se nalaze u čl 1. ove Izjave.

  d) Osnovno profiliranje

  Pružatelj obrađuje osobne podatke iz članka 2. ove Izjave u okviru opravdanog (legitimnog) interesa kako bi dobio pregled usluga za koje biste mogli biti zainteresirani te kako bi Vam dodijelio internu kategoriju klijenta. Temeljem toga, kao klijentu, Pružatelj Vam može ponudili odgovarajuću ponudu prilagođenu Vašim navikama, a koje Vam mogu donijeti dodatne pogodnosti, odnosno predvidjeti Vaše potrebe te pravovremeno na njih reagirati. U tom ćemo smislu obrađivati npr. podatke o načinu korištenja naših usluga, preferirani način i kanal komunikacije te Vaše demografske podatke (dob, spol…).

  e) Kontaktiranje

  Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku Vašeg ugovornog odnosa sa Pružateljem, tijekom razdoblja od godine dana, Pružatelj stupa s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste Pružatelju dali privolu:

  • poziv
  • poruka (SMS ili internetom)
  • elektronička pošta (e-mail)
  • društvene mreže
  • pismeno (poštom)

   f) Provjera boniteta izvan Pružatelja 

   Nakon iskazivanja interesa za korištenjem usluga Pružatelja, a prije potpisivanja ugovora, Pružatelj ima pravo nužne podatke o Vama, kao budućoj ugovornoj strani, proslijediti izvršitelju obrade podataka u svrhu ocjene platežne sposobnosti.

   Nužnim podacima iz prethodne rečenice smatraju se ime i prezime ili naziv podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj. Nužni podaci obrađuju se i upotrebljavaju vodeći računa o zakonskim rokovima zastare.

   Izvršitelj obrade iz ove točke obavlja procjenu Vaše platežne sposobnosti isključivo u svrhu Vašeg iskazivanja interesa za sklapanje ugovora s Pružateljem, te ju ne može obavljati u druge svrhe. Procjena platežne sposobnosti obavlja se tako da izvršitelj obrade, na temelju obrade nužnih podataka, dostavlja Pružatelju kojem je iskazan interes za potpisivanje ugovora o pružanju usluga, jednoznačnu ocjenu Vaše platežne sposobnosti.

   Ako na temelju ocjene Vaše platežne sposobnosti Pružatelj odbije zahtjev za potpisivanje ugovora, Pružatelj mora zatražiti odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja.

   g) Bolje profiliranje

   Na temelju Vaše privole Pružatelj obrađuje sve osobne podatke iz članka 2. ove Izjave, kako bi Vam praćenjem Vaših navika korištenja uslugom Pružatelj ponudio individualiziranu ponudu te podršku u svakodnevnom korištenju usluga specifičnih za Vaše potrebe.

   Članak 5. - Prosljeđivanje osobnih podataka

   Vaše odgovarajuće osobne podatke iz članka 2. ove Izjave, Pružatelj može proslijediti trećim osobama (dobavljačima usluga, partnerima) u svrhu izvršenja obveza Pružatelja prema Vama ili zakonskih obveza Pružatelja. Više informacija o fizičkim ili pravnim trećim osobama s kojima Pružatelj surađuje možete naći na internetskoj stranici https://www.marketing-odjel.com/partneri

   Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bi se Pružatelj zaštitio kao vjerovnik, može proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih trećih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što Pružatelj poduzme takvu mjeru, o tome će Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste mu dali kako bi Vam dao priliku za očitovanje.

   Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom. Npr. ako Pružatelj obrađuje Vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole bit će primijenjeno i na navedene treće osobe.

   Članak 6. - Upravljanje privolama

   Privolu za profiliranje koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti Pružateljevoj obradi Vaših osobnih podataka u svrhu osnovnog profiliranja ili kontaktiranja. Promjenu privole možete izvršiti na način utvrđen člankom 7. ove Izjave, kontaktiranjem Pružatelja.

   Ako opozovete dane privole ili prigovorite Pružatelju zbog obrade Vaših osobnih podataka u svrhu osnovnog profiliranja u skladu s člankom 7. ove Izjave, Vaše podatke Pružatelj više neće upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

   Ako ponovno želite dati svoju privolu, možete ju zatražiti u bilo kojem trenutku kontaktiranjem Pružatelja.

   Privola ili opoziv privole koji ste dali Pružatelju uvijek vrijedi za cjelokupnu ponudu koju ste ugovorili. Molimo da ostale korisnike koji se koriste uslugama Pružatelja obavijestite o obradi i prosljeđivanju osobnih podataka u opsegu suglasnosti koju ste nam dali i zatražite i njihovu izričitu suglasnost. Na zahtjev Pružatelja dužni ste mu predočiti takvu pismenu suglasnost ostalih korisnika u razumnom roku.

   Vodite računa o tome da smo obvezni sudjelovati u nadzoru i dati informacije i Vaše osobne podatke nadležnim tijelima u skladu sa zakonskim odredbama.

   Članak 7. - Prava korisnika

   a) Pravo na ispravak

   Ako Pružatelj obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Pružatelja možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni.

   b) Pravo na brisanje

   Od Pružatelja možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

   c) Pravo na pristup

   Od Pružatelja možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaciobrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju Vaših prava koja su navedena o ovoj točci Izjave, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se osobni podaci prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

   d) Pravo na ograničenje obrade

   Od Pružatelja možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

   • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji Pružatelju omogućava provjeru točnosti tih podataka
   • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podataka
   • ako Pružatelju podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vama još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
   • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

    e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka

    Od Pružatelja možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili radi arhiviranja dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

    • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i
    • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

     f) Pravo na prigovor

     Ako Vaše podatke Pružatelj distribuira radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade poziva na svoj legitimni interes, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka. Na osnovno profiliranje iz ove Izjave možete uputiti prigovor u svakom trenutku bez navođenja razloga.

     g) Pravo na žalbu

     Ako ste mišljenja da je Pružatelj prilikom obrade Vaših podataka prekršio hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da mu se obratite kako biste razjasnili eventualna pitanja.

     Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, kao i nadzornom tijelu unutar EU-a.

     h) Ostvarivanje prava

     Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite se Pružatelju koristeći se podacima za kontakt iz čl. 1. ove Izjave.

     i) Potvrda identiteta

     U slučaju dvojbe Pružatelj može zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi

     zaštiti Vaših prava i privatnosti.

     j) Zlouporaba prava

     Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, Pružatelj može naplatiti troškove prema službenom cjeniku ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

     Članak 8. - Izmjene ove Izjave

     Pružatelj može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

     zastava Europske unije
     Europska unija
     Zajedno do fondova EU

     Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

     Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.