Opći pravilnik tvrtke

Opći pravilnik tvrtke Marketing odjel d.o.o. (skraćeno: OPT)

Uprava tvrke MARKETING ODJEL d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tvrtka) donijela je 01.01.2020. sljedeći izmjenjeni:

OPĆI PRAVILNIK TVRTKE

Članak 1.

Cilj ovog Općeg pravilnika tvrtke (u daljnjem tekstu: akt) je propisati postupanje u radu tvrtke, odrediti povjeravanje poslova ovlaštenoj osobi u tvrtki, način izdavanja računa i izračun naplate, način evidentiranja i čuvanja radne dokumentacije, te urediti druge poslove tvrtke. Postupanje se odnosi na postupanje Tvrtke prilikom pružanja svih usluga i aktivnosti u okviru obavljanja poslovnih djelatnosti. Tvrtka može odgoditi provođenje njenih prava pod ovim aktom bez da ih izgubi.

Članak 2.

Odredbi ovog akta moraju se pridržavati klijenti Tvrtke, ovlaštena osoba, svi zaposlenici Tvrtke, te sve osobe koje dođu u poslovno-pravi odnos sa Tvrtkom. 

Ovaj akt vrijedi između Vas i Tvrtke, a nadležni su zakoni Republike Hrvatske. Sporovi nastali u vezi s ovim aktom pod isključivom su jurisdikcijom sudova u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ovaj akt nalazi se i na internetskoj stranici Tvrtke, a njegove odredbe imaju bitan utjecaj na sve poslovne procese u Tvrtki.

Tvrtka vam neće biti odgovorna za bilo kakvo kršenje ovog akta do kojeg dođe zbog bilo kakvih uvjeta za koje se od Tvrtke ne može razumno očekivati da ih kontrolira.

PLAĆANJE

Članak 4.

Osim ako nije drugačije pismeno naznačeno, dospjeće plaćanja računa izdanih od strane Tvrtke iznosi dva (2) dana.

CJENIK TVRTKE

Članak 5.

Tvrtka svoje usluge i proizvode naplaćuje prema službenom cjeniku Tvrtke.

Službeni cjenik Tvrtke je podložan promjenama bez upozorenja. Trenutno važeći službeni cjenik Tvrtke uvijek možete zatražiti na uvid pismenim putem.

Sve aktivnosti za Tvrtku zahtjevane od Vaše strane, a koje nisu standardno ponuđene od strane Tvrtke ili eksplicitno pismeno ugovorene s Tvrtkom, smatraju se dodatnim zahtjevom. Usluge dodatnog zahtjeva Tvrtka naplaćuje prema službenom cjeniku Tvrtke. Također, Tvrtka može uzeti u obzir složenost i specifičnost Vašeg dodatnog zahtjeva te prema njemu može formirati ad-hoc cijenu. 

JAMSTVO I ODRŽAVANJE

 Članak 6.

Pismeno ugovoreno jamstvo ili održavanje za proizvode ili usluge pružene od stane Tvrtke vrijedi dvije (2) godine i naplaćuje se prema cjeniku, osim ako nije drugačije naznačeno. Naplata se obavlja mjesečno (na kraju mjeseca) ili godišnje (početkom godine).

Ako nije došlo do pismenog zahtjeva poslatog prije i uključujući datum isteka roka za raskidom ugovorenog jamstva ili održavanja sa bilo koje strane, po isteku roka se jamstvo ili održavanje nastavlja za jednaki vremenski period.

Pismeno ugovoreno jamstvo ili održavanje se može jednostrano raskinuti od strane Tvrtke kod grubog kršenja pravila, kao što je npr. nepodmirivanje računa.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Članak 7.

Tvrtka prikuplja različite vrste podataka da bi joj pomogli u pružanju bolje usluge svojim korisnicima, klijentima, partnerima i posjetiteljima Tvrtkinih internetskih stranica.

Tvrtka i pružatelj usluga kojeg angažira Tvrtka koriste Vaše podatke za: Obradu i provođenje poslovanja, za program vjernosti, prilikom otvaranja računa, za ciljane marketinške ponude, važne informacije poput izmjena pravilnika ili općih uvjeta, slanje biltena (newslettera) koje možete otkazati u bilo kojem trenutku, tehničku administraciju internetskih stranica, istraživanja i marketinga proizvoda i usluga, za potrebe naše korisničke službe, kako bismo upravljali prijavama za zaposlenje, za prikupljanje podataka tijekom procesa prijemnih ispita za certifikaciju. Korisnik usluga Tvrtke je obvezan prijaviti svaku promjenu osobnih podataka Tvrtki pismenim putem.

Bez Vašeg pristanka ne prosljeđujemo Vaše osobne podatke trećim osobama van Tvrtke koje su uključene u posebni program vjernosti. Naši zaposlenici i pružatelji usluga koje angažira Tvrtka obvezni su čuvati povjerljivost i postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka. 

Sastavni dio ovog akta je Izjava o zaštiti osobnih podataka Tvrtke, dostupna na internetskoj stranici Tvrtke.

INTERNETSKA STRANICA

Članak 8.

Internetska stranica Marketing-Odjel.com je u vlasništvu Tvrtke te Tvrtka raspolaže pravom na sadržaj objavljen na web stranicama.

Na internetskim stranicama Tvrtke koriste se kolačići i slične tehnologije. 

Pregledavanjem internetskih stranica Tvrtke (i ostalih internetskih stranica koje vodi Tvrtka ili partneri Tvrtke) prihvaćate upotrebu kolačića (i sličnih tehnologoija). Konkretno, prihvaćate upotrebu osnovnih, analitičkih, promidžbenih i funkcijskih kolačića.

Osobe ovlaštene od strane uprave Tvrtke (u daljnjem tekstu: redakcija) zadržavaju pravo uklanjanja sadržaja posjetitelja koji svijesno krše kaznenopravne ili građanske norme ili na neki drugi način krše pravne propise Republike Hrvatske te narušavaju ugled web stranica ili nisu u skladu sa poslovnom politikom tvrtke.

Posebno se zabranjuje objavljivanje prijetećih, pornografskih i komercijalnih sadržaja na web stranicama, korištenje komentiranja samo kao reklamu na druga web odredišta, te zasipanje web stranica neželjenim komentarima.

Posjetitelji web stranica mogu određene dijelove puniti sadržajem kojim žele (komentirati). Svaki takav sadržaj je stav isključivo njegovog autora (posjetitelja) i ne odražava stav Tvrtke niti redakcije koja se ne može smatrati odgovornim za njegov sadržaj.

PRIGOVORI

Članak 9.

Tvrtki se može podnijeti prigovor zbog eventualnog Tvrtkinog kršenja uvjeta u obavljanju poslova ili zbog toga što smatra da su mu Tvrtkinim postupcima pri pružanju usluge povrijeđena njegova prava. Prigovor se podnosi u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 7 dana (osim ako izrijekom nije ugovoren drugi rok).

Prigovori podneseni neposredno Tvrtki podnose se pisanim putem na njenu poslovnu adresu preporučenom pošiljkom sa naznakom da se radi o prigovoru. Usmeni prigovori se neće rješavati u postupku utvrđenom ovim aktom.

 Nakon zaprimanja prigovora isti se dostavljaju osobi koja je odlukom uprave Tvrtke određena za obavljanje poslova rješavanja prigovora. Podnositelj prigovora obvezan je navesti ime i prezime odnosno naziv, OIB, adresu, osobni telefonski kontakt i e-mail adresu. Anonimni prigovori se neće razmatrati. 

Prigovor mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije, kao i dokaz o osnovanosti prigovora. U slučaju nepotpunosti prigovora, Tvrtka može zatražiti od podnositelja prigovora da prigovor upotpuni, a ukoliko on to ne učini u roku od 7 dana od poziva, Tvrtka će smatrati da je podnositelj odustao od prigovora. Tvrtka ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem podnositelja s prigovorom i/ili s dopunom prigovora. Propust roka za prigovor tumači se kao odobravanje poslovne prakse Tvrtke i smatra se da podnositelj nema dodatnih zahtjeva, pored onih koji iz samog odnosa s Tvrtkom proizlaze.

Osoba zadužena za rješavanje prigovora dužna je odmah razmotriti zaprimljeni prigovor. Uz konzultacije s odgovarajućim službama Tvrtke, osoba će izraditi odgovor podnositelju prigovora te ga dostaviti na e-mail adresu navedenu u prigovori, u roku od najkasnije 90 dana od dana primitka prigovora ili eventualno upotpunjenog prigovora, osim u slučaju ako je propisom za pojedinu vrstu usluge propisan drugačiji rok.

Svi zaprimljeni prigovori i isprave vezane uz prigovore, kao i odgovor na prigovor evidentiraju se i čuvaju sukladno internim aktima Tvrtke.

POSLOVNA TAJNA

Članak 10.

Informacije o poslovanju Tvrtke smatraju se poslovnom tajnom prema drugim i trećim osobama osim ako nisu javno objavljene, od ranije poznate trećim osobama, označene da nisu poslovna tajna prema odluci uprave Tvrtke te su zakonski određene kao javne informacije. 

Poslovnu tajnu dužni su ču­vati svi zaposlenici, klijenti i partneri Tvrtke.

Svako odavanje poslovne tajne trećim osobama, pogotovo kada je Tvrtka od ranije upoznata sa neopravdanim zahtjevom za otkrivanje poslovne tajne neovlašenoj fizičkoj ili pravnoj osobi, smatrati će se grubim kršenjem ovog akta i temeljem za pravne sankcije prema odluci uprave Tvrtke.

Oda­va­nje poslovne tajne je protupravno dje­lo: djelo nelojalne utakmice, kazneno djelo, prekr­šajno djelo, disciplinsko (stegovno) djelo i drugo te temelj da Tvrtka pokrene adekvatne pravne korake prema odavatelju poslovne tajne.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj akt stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Uprava Tvrtke zadržava pravo na promjenu i nadopunu ovog akta bez upozorenja, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Ovaj novi akt automatski zamijenjuje sve prethodne akte onog dana kada novi akt tvrtke postaje važeći na način koji je istaknut u ovom članku.

Ako bilo koji dio ovog akta bude određen kao pravno nevaljan ili neprimjenjiv, tad će se nevaljani ili neprimjenjivi dio smatrati zamijenjen točnim, primjenjivim dijelom koji najbolje odgovara namjeri originalnog dijela, a ostatak ovog akta ostat će na snazi.


Ovjerava uprave tvrtke
Marketing odjel d.o.o.

zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija ESIF Financijski instrumenti

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost tvrtke Marketing odjel d.o.o.